Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Pijlers van de gezondheid

Blijf even stilstaan bij uw huidige gezondheidssituatie en overtuig u dat het steeds beter kan!

Gezondheid

Gezondheid is een moeilijk te omschrijven begrip. Gezondheid is niet, zoals velen denken, de afwezigheid van ziekten. Gezondheid is, volgens Hippocrates een toestand van ‘eucrasie’ en dat betekent evenwicht of harmonie. Het is een toestand waarin een persoon zich in alle opzichten optimaal voelt. Een gezond mens verkeert in harmonie met zichzelf en zijn omgeving. Met zichzelf betekent zowel op fysiek, psychisch, sociaal als op emotioneel vlak. Omgeving betekent in harmonie met zijn partner, gezin, buren, op beroepsvlak maar ook met het milieu en de natuur.

Gezondheid is een toestand die afhankelijk is van talrijke factoren en juist daardoor kwetsbaar. Ieder aspect in het leven is aan gezondheid gerelateerd. Bovendien zijn deze aspecten niet van elkaar te scheiden. Als we over fysieke aspecten spreken denken wij spontaan aan voeding. Evenwichtige voeding zorgt niet alleen voor een goede lichamelijke gezondheid, maar versterkt ook de psychische en emotionele weerstand. Een sterke sociale gebondenheid zorgt voor een grotere zekerheid en stabiliteit, maar beschermt het lichaam ook tegen allerlei ziekten. In de natuurgeneeskunde is lichaam en geest een eenheid zodat een psychische en fysieke gezondheid in elkaar overgaan.


Aandachtspunten

 • Vroeger behoorde gezondheid tot het afgebakend gebied van de geneeskunde en de officiële gezondheidszorg. Thans weet men dat gezondheid met talrijke aspecten van het leven verbonden is en steunt op een sociaal en maatschappelijk draagvlak.
 • Iemand met een slechte gezondheid heeft meer nodig dan medicamenten of een medische behandeling. De gezondheidszorg zit verstrengeld in heel het maatschappelijk gebeuren.
 • Er zijn zoveel mogelijkheden die een positieve bijdrage leveren of kunnen leveren om de kwaliteit van de gezondheid te verhogen. Gezondheidstoerisme, zinvolle vrijetijdsbesteding, creativiteit, sociale contacten zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden.
 • Doordat het begrip gezondheid zo verruimd is, zijn er vanuit de basis talrijke initiatieven genomen om aan deze behoeften tegemoet te komen. De ontwikkeling van de alternatieve gezondheidszorg behoort daarbij. Gelukkig begint de Overheid en de reguliere gezondheidszorg het belang van deze alternatieve initiatieven in te zien.

Ziekten

Hippocrates noemde ziekte ‘discrasie’ of een verstoorde toestand op zoek naar evenwicht. In de natuurgeneeskunde gaat men er immers van uit dat een ziekte een poging is om weer gezond te worden. De zelfgenezende kracht zet talrijke fysieke mechanismen in beweging om deze verstoring ongedaan te maken. Het lichaam probeert zichzelf te handhaven en de natuurgeneeskunde stimuleert deze mechanismen op natuurlijke wijze of met natuurlijke middelen zodat de zieke zichzelf geneest. Het genezingsproces komt van binnenuit.

Dat is een totaal andere benadering dan in de reguliere geneeskunde waar de ziekte als geïsoleerd verschijnsel op een directe manier wordt behandeld. Reguliere geneeskunde is een mechanische geneeskunde omdat men vertrekt vanuit het mechanistisch mensbeeld. De ziekte wordt van buitenaf behandeld, los van de zieke. Ziektekiemen worden met antibioticum vernietigd, het zieke orgaan wordt operatief weggenomen, de fysieke verstoring op chemische wijze aangepakt. Deze mechanische en technische ingrepen zijn vaak nodig om een leven te redden of om een levensbedreigend defect op te heffen. Natuurgeneeskunde en reguliere geneeskunde zijn niet met elkaar vergelijkbaar en hebben een andere doelstelling.

Feiten

 • Het is verkeerd om natuurgeneeskunde met reguliere geneeskunde te vergelijken. Het zijn twee totaal andere benaderingen, vanuit een totaal andere filosofie en een ander mensbeeld.
 • Beide zijn zinvol en noodzakelijk, maar ze kunnen elkaar niet vervangen. Natuurgeneeskunde werkt aanvullend of complementair op de reguliere geneeskunde.
 • In de natuurgeneeskunde wordt ‘de zieke’ behandeld en ontstaat het genezingsproces van binnenuit. In de reguliere geneeskunde wordt ‘de ziekte’ van buitenaf behandeld en speelt de zieke een ondergeschikt rol.
 • Iedere patiënt heeft het fundamenteel recht zelf te kiezen voor de geneeswijze van zijn voorkeur. Dit behoort tot de patiëntenrechten, die mensenrechten zijn.

Functiestoornissen

In de natuurgeneeskunde verstaat men onder functiestoornis een klacht of ongemak waarvan de oorzaak te wijten is aan stress of negatieve emoties. Het niet goed functioneren van bepaalde fysische processen kan niet als een ziekte beschouwd worden. Er zijn ontzettend veel soorten functiestoornissen en ze komen vrij veel voor. Veel mensen voelen zich ziek terwijl ze dat niet echt zijn. Ze worden er vaak medisch voor behandeld, slikken vaak zware medicijnen, terwijl de resultaten uitblijven.

De verstoring wordt veroorzaakt door stress en/of negatieve emoties in de ruimste betekenis van het woord. Doordat de natuurgeneeskunde de zieke behandelt en alle aandacht besteedt aan de persoonlijkheid en rekening houdt met negatieve omgevingsfactoren, worden functiestoornissen succesvol behandeld. Iedereen weet dat men van verdriet ziek kan worden, maar een ziekte kan eveneens iemand psychisch en emotioneel zwaar belasten. Het is een wisselwerking in beide richtingen.

Functiestoornissen worden soms psychosomatische klachten genoemd. We zijn voorzichtig met dit begrip omdat het voor misverstand vatbaar is. Daarom houden we het bij functiestoornissen. Fysieke functies worden geregeld door de sympathicus en de parasympathicus, beide behoren tot het autonoom zenuwstelsel. De sympathicus stimuleert de werking van de organen en doet deze sneller werken. De parasympathicus werkt afremmend of vertragend. Bij een goede gezondheid zijn beide in evenwicht.

Bij stress domineert de sympathicus en komt het hele lichaam in staat van paraatheid. Het organisme gaat om zich te verdedigen sneller functioneren:

 • Pupillen verwijden zich
 • Hoge hartslag
 • Snelle ademhaling
 • Verhoogde alertheid
 • Spieren spannen zich op
 • Maag sluit zich
 • Bijnieren scheiden hormonen uit

Bij diepe ontspanning domineert de parasympathicus en ontstaat het omgekeerde:

 • Pupillen vernauwen zich
 • Hartslag neemt af
 • Luchtwegen in de longen vernauwen zich
 • Spijsverteringsstelsel begint te werken
 • Blaas is in staat zich te ledigen
 • Spieren ontspannen zich

Mensen die onder stress staan komen niet tot rust omdat de sympathicus domineert. Ze blijven in een toestand van paraatheid terwijl het gevaar al lang geweken is. Wij herkennen klachten die in deze moderne tijd erg veel voorkomen zoals:

 • Onrust: niet kunnen stil zitten, voortdurend in beweging zijn.
 • Slapeloosheid: mensen komen niet tot rust omdat ze de dag niet kunnen afsluiten. Hun ogen vallen door de spanning niet dicht.
 • Verhoogde hartslag: angst verhoogt het hartritme.
 • Hoge bloeddruk: extra inspanning, alertheid en onrust doen de bloeddruk stijgen.
 • Versnelde ademhaling: het lichaam heeft meer zuurstof nodig wat tot hyperventilatie kan leiden.
 • Kortademigheid: door druk van het middenrif tegen de longen.
 • Maagklachten: door sluiting van de maag.
 • Verteringsproblemen: omdat het spijsverteringsstelsel alleen in rust kan functioneren.
 • Spierspanningen: verkrampingen van de spieren leiden vaak tot CVS en/of fibromyalgie.
 • Spanningshoofdpijn: spierspanningen snijden de bloedtoevoer af waardoor hoofdpijn ontstaat.
 • Reumatische aandoeningen: worden vaak veroorzaakt door langdurige spierspanningen op de gewrichten.

Feiten

 • Men kan zich niet voorstellen dat ontzettend veel klachten veroorzaakt worden door stress en negatieve emoties.
 • De lijst met functiestoornissen is enorm lang.
 • De reguliere geneeskunde staat hier machteloos omdat deze klachten aanvoelen als een ziekte maar het in feite niet zijn.
 • Medicijnen helpen niet omdat het probleem door het gedrag van de persoon wordt veroorzaakt. 
 • Een gezondheidstherapeut heeft zich gespecialiseerd in functiestoornissen. Het grote succes is te danken aan de zeer ruime aanpak van de patiënt, zijn leef- en denkwijze.
 • De gezondheidstherapeut beschikt over een ruim aanbod van therapeutische mogelijkheden om functiestoornissen op relatieve korte tijd op te lossen en te voorkomen.

Emotionele aandoeningen

Niet alleen stress maar eveneens negatieve emoties veroorzaken functiestoornissen. Het begrip ‘emotie’ is tegenwoordig een van de meest gebruikte woorden. Dit is te begrijpen omdat de moderne materialistische samenleving ieder gevoel verdrongen heeft. Er is een bijzondere nood aan gevoelens. Emotie omvat in de grond uitzonderlijke gevoelens die zowel in positieve als negatieve situaties voorkomen. Onder emotie verstaat men eveneens het geheel van gevoelens en gevoelsuitingen, zowel de lagere als de hogere gevoelens.

Gevoelens zijn belangrijk omdat ze signalen zijn die informatie verstrekken en het gedrag bepalen. Omdat gevoelens altijd langs fysiologische weg worden geuit zijn ze nauw betrokken bij onze gezondheid. Positieve emoties werken verkwikkend, zorgen voor levensvreugde en een positieve instelling. Negatieve emoties werken net als bij stress en zijn vernietigend voor de gezondheid. Veel functiestoornissen worden veroorzaakt door negatieve emoties. Vanuit zijn ruime ervaring en zijn therapeutische mogelijkheden weet de gezondheidstherapeut zowel functiestoornissen als emotionele aandoeningen, van welke aard ook, doelmatig te behandelen.

Preventie

Een gezondheidstherapeut heeft niet alleen als taak zieken te genezen, maar vooral te voorkomen. Een belangrijk doel van de natuurgeneeskunde is mensen duurzaam te genezen en dat betekent voorkomen dat men weer ziek wordt. Gezondheid is een wankel evenwicht dat we zelf voortdurend moeten bijsturen. De gezondheidstherapeut is er om te helpen, om iemand weer op het goede pad te zetten en hem de kans te geven zijn eigen weg terug te vinden.

Voor meer voedingstips, surf naar natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

  © 2024 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3